Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice:

 • Constituția României;
 • Codul Civil;
 • Codul de Procedură civilă;
 • Codul Penal;
 • Codul de Procedură Penală;
 • Legea nr.215/2001 administrației publice locale;
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 • Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001;
 • Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;
 • HG nr. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001.
 • Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului;
 • Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
 • OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/1996 legea cadastrului şi a publicității imobiliare;
 • OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • HG nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001;
 • Legea nr. 18/1991 fondului funciar;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016;
 • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 • Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
 • Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997;
 • Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;
 • Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vănzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001;
 • Legea 383/2013 a apiculturii;
 • Legea nr.145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
 • Legea 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii Fondului Funciar nr. 18/1991;
 • Jurisprudenţă CEDO;
 • Jurisprudenţa instanţelor naţionale; Recursuri în interesul legii; Hotărâri prealabile; Decizii CCR, ICCJ.

Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției sau autorității publice:

Primar – Gherghel Emil
0728 878 551
primar@primariabruiu.eu

Viceprimar – Caloian Flavius Cristian
0728 878 550
viceprimar@primaraibruiu.ro

Secretar – Gherghel Viorica
0730 711 113
secretar@primaraibruiu.ro

Program functionare:
Luni – Vineri: 08:00 – 16:00

Program audiențe:
Înscrierile se vor face la adresa de e-mail: primariabruiu@yahoo.com
Program audiențe: Click aici

Informatii buget: Click aici

Informatii bilanturi: Click aici

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

• Legea 554/2004 legea contenciosului administrativ
Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administativ individual trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.
Art.8 alin.1 prevede faptul că persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulțumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art,2 alin (1) lit.h, poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate și, eventual, reparații pentru daune morale. De asemenea, se poate adresa instanței de contencios administrativ și cel care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluționarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluționare a unei cereri, precum și prin refuzul de efectuare a unei operațiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim.

• Legea 544/2001 privind liberul acces la înformațiile și interes public
La art.22 alin.1 este prevăzut faptul că în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art.7.

• Hotărârea nr. 890/2005 privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, a modelului și a modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor.
La art.27 alin.3 este prevăzut faptul că persoanele nemulțumite de propunerile de stabilire a
dreptului de proprietate de către comisiile comunale, orășenești sau municipale pot face, în termen de 10 zile de la afișare, contestație adresată comisiei județene, pe care o depun la secretariatul comisiei comunale. orășenești sau municipale, care este obligat șă o înregistreze și să o înainteze prin delegat la secretarul comisiei județene în termen de 3 zile.

• Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
Astfel, art.26 alin.3 prevede faptul că decizia sau, după caz, dispoziția motivată de respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură poate fi atacată de persoana care se pretinde îndreptățită la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul unității deținătoare sau, după caz, al entității investite cu soluționarea notificării, în termen de 30de zile de la comunicare.

• Legea nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
În cadrul art.37 alin.4 este specificat faptul că împotriva modului de soluționare a contestației persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, dup caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluționării contestației.

• O.G. nr.2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Art.31 prevede că împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce privește despăgubirea, iar cel căruia îi aparțin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce privește măsura confiscării. Art.32 al aceluiați act normativ dispune că plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția. Conform art.34, dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea prin care s-a soluționat plângerea poate fi atacată numai cu apel. Apelul se soluționează de secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului.

• Legea nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.
Art. 12 dispune că autorizațiile de construire sau de desființare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanțele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizațiilor de construire sau de desființare poate fi cerută, în condițiile legii, și de către prefect, inclusiv la sesizarea expresă a organelor de control ale Inspectoratului de Stat în Construcții.