Anunț vânzare imobile aparținând domeniului privat al Comunei Bruiu

Nr. 1
10-05-2021

ANUNȚ

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Primăria Comunei Bruiu, nr. 19, comuna Bruiu, judeţul Sibiu, telefon 0269586501 , fax 0269586576, email

2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:

Se scot la vânzare următoarele imobile aparțínând domeniului privat al Comunei Bruiu:

  • imobil – casă din piatră, curte şi grădină situat în sat Bruiu, nr. 30, comuna Bruiu, judeţul Sibiu, casa impreuna cu curtea, înscris în C.F nr. 100215 Bruiu, nr. top. 494 şi nr. 495 cu o suprafață totală de 1167 mp și C.F nr. 100214 Bruiu, nr. top. 493, cu suprafaţă totală de 3571 mp gradina
  • imobil – teren situat în extravilanul satului Gherdeal, comuna Bruiu, județul Sibiu, înscris în CF nr. 101881 Bruiu, nr. cadastral 101881, tarla 109, parcela 3103, în suprafață de 2400 mp, având categoria de folosință curți construcții;
  • imobil – teren situat în extravilanul satului Gherdeal, comuna Bruiu, județul Sibiu, înscris în CF nr. 101872 Bruiu, nr. cadastral 101872, tarla 109, parcela 2967, în suprafață de 387 mp, având categoria de folosință curți construcții;
  • imobil – teren situat în extravilanul satului Gherdeal, comuna Bruiu, județul Sibiu, înscris în CF nr. 101879 Bruiu, nr. cadastral 101879, tarla 109, parcela 3109, în suprafață de 7300 mp, având categoria de folosință curți construcții;
  • imobil – teren situat în extravilanul satului Gherdeal, comuna Bruiu, județul Sibiu, înscris în CF nr. 101880 Bruiu, nr. cadastral 101880, tarla 109, parcela 3111, în suprafață de 15.900 mp, având categoria de folosință curți construcții;

Vânzarea se va face conform prevederilor art. 363 din O.U.G nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Bruiu nr. 13/31.03.2021.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se poate obține de la sediul Primăriei comunei Bruiu.
3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul secretariat din cadrul Primăriei comunei Bruiu, comuna Bruiu, nr. 19, judeţul Sibiu.
3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: nu este cazul.
3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 24/05/2021, ora 10.00.

4. Informații privind ofertele:
4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 03/06/2021, ora 16.00.
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primăriei comunei Bruiu, din comuna Bruiu, nr. 19, județul Sibiu.
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 08/06/2021, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Bruiu.

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ațe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Sibiu – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 30, cod poștal 550324, judeţul Sibiu, telefon: +40-269-217104, fax:+40-269-217702, tribunalul.sibiu@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 10/05/2021.

Documente utile: