Anunt vanzare publicare site – vanzare imobil

Nr. 1
7-03-2022

ANUNȚ

 

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Primăria Comunei Bruiu,  având cod fiscal 4480270, cu sediul în sat Bruiu, nr. 19, comuna Bruiu, judeţul Sibiu, telefon 0269586501 , fax 0269586576, email:primariabruiu@yahoo.com;

2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:

Se scot la vânzare următoarele imobile aparțínând domeniului privat al Comunei Bruiu:

–      imobil –  casă din piatră și  curte  situat în sat Bruiu,  nr. 28, comuna Bruiu, judeţul Sibiu – înscris în C.F 102122 Bruiu  ( C.F  vechi   nr. 198), nr.  top.  489/1/1/2,   cu o suprafață totală de 1951 mp;

–      imobil –  casă din piatră, curte şi grădină  situat în sat Bruiu,  nr. 30, comuna Bruiu, judeţul Sibiu, casa ]mpreun[ cu curtea – înscris în C.F   nr. 100215 Bruiu, nr.  top.  494 şi 495 cu o suprafață totală de 1167 mp și C.F nr. 100214 Bruiu, nr  top.  493,  cu  suprafaţă  totală  de  3571 mp, grădină, aparținând aceluiași număr administrativ;

– imobil – teren  situat în intavilanul satului Bruiu, comuna Bruiu, județul Sibiu – înscris în CF nr. 100272 Bruiu, nr. cadastral 100272, nr. top. 248/3,  în suprafață totală de 1080 mp, având categoria de folosință curți construcții;

 

Vânzarea se va face conform prevederilor art. 363 din O.U.G nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Bruiu nr. 13/11.02.2022.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se poate obține de la sediul Primăriei comunei Bruiu.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul secretariat din cadrul Primăriei comunei Bruiu, comuna Bruiu, nr. 19, judeţul Sibiu.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: nu este cazul.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 24/03/2022, ora 10.00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor:  01/04/2022, ora 12.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primăriei comunei Bruiu, din comuna Bruiu, nr. 19, județul Sibiu.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.

  1. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 04/04/2022, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Bruiu.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ațe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Sibiu – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 30, cod poștal 550324, judeţul Sibiu, telefon: +40-269-217104, fax:+40-269-217702, tribunalul.sibiu@just.ro.
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 07/03/2022.

 

 

PRIMAR,

Gherghel Emil

Documente utile: